ضرورت ایجاد کانال گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی

Facebook logo

[ad_1] به گزارش سیتنا، شیوع ویروس کرونا، دنیا را با یک بحران بی‌سابقه در زمینه سلامت و اقتصاد مواجه کرده و زنـدگی و معیشـت کـارگران و نیز فعـالیت‌های کسـب‌و‌کارهـا در سـطح جهـانی را تحـت تـاثیر قرار داده اسـت. اتاق بازرگـانی ‌بین‌الملل به عنـوان نماینـده بیش از 45 میلیون بنگـاه اقتصـادی در بیش از 100 کشور …

ادامه مطلبضرورت ایجاد کانال گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی